Nollatuntisopimus muuttui vaihtelevaksi työajaksi

Kesäkuun alussa astui voimaan työsopimuslain muutos, jossa lakiin otettiin uusi työaikaa koskeva ehto. Lakimuutos vahvistaa nollatuntisopimuksella työskentelevien työntekijöiden asemaa. Lue uutisestamme miten voit helposti omassa yrityksessäsi seurata vaihtelevalla työajalla työskentelevien työntekijöiden työtunteja Kello-Baronin avulla.

Mikä muuttui?

Vaihtelevan työajan sopimusta ei voi jatkossa solmia työnantajan aloitteesta niissä tapauksissa, joissa työvoiman tarve on kiinteä. Uudella lainsäädännöllä pyritään rajoittamaan vaihtelevan työajan sopimuksia tilanteisiin, joissa työnantajan työvoimatarve todellakin vaihtelee. Työnantajan pitää antaa työntekijälle realistinen selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta.

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle varataan tilaisuus ilmoittaa, missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan, jos työnantaja tarjoaa hänelle työtä vähimmäistyöajan ylittävän määrän. Täten vaihtelevaa työaikaa tekevän ei vastedes tarvitse suostua rajattomaan lisätyöhön.

Kun työntekijä aloittaa työvuoron, on hänen helppo kirjata tehdyt tunnit talteen, joko Kello-Baroniin tai Kello-Baron Appiin. Näin työnantajan on helppo seurata tehtyjen tuntien määrää ja viedä tehdyt työtunnit laskutukseen tai palkanmaksuun.

Oikeus sairaus- ja irtisanomisajan palkkaan

Uusi lainsäädäntö kohentaa vaihtelevaa työaikaa tekevän oikeutta sairaus- tai irtisanomisajan palkkaan. Sairausajan palkan maksuvelvollisuutta tarkennettiin. Sairausajan palkka pitää maksaa silloin, kun työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon tai voitaisiin pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut töissä kyseisenä aikana.

Lisäksi lainsäädännöllä halutaan turvata työntekijän oikeus irtisanomisajan palkkaan. Jos työnantaja tarjoaa irtisanomisaikana töitä vähemmän kuin mitä työvuoroa edeltäneen 12 viikon ajan keskiarvo on ollut, on työnantajan korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys.

Uusi vaihteleva työaika lyhyesti

Rajoite sopimukselle: työnantajan kiinteä työvoiman tarve.

Työnantajalle neuvotteluvelvoite. 

Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu.

Ei koske sellaisia sijaisia ja keikkalaisia, joille jokaisesta työkeikasta tehdään oma määräaikainen työsopimus.